Regulamin Sklepu

I. DEFINICJE

1. Klient – konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje 

Zamówienia w ramach Sklepu;

Regulamin – opisany w niniejszym dokumencie zbiór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminów szczegółowych dotyczących poszczególnych Usług elektronicznych lub podserwisów, dostępnych w ramach Serwisu.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.browsizeme.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy ;

7. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.);

9. Usługi komunikacyjne – świadczenia mające na celu umożliwianie komunikacji między Użytkownikami, poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania informacji.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

2.1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.browsizeme.pl prowadzony jest przez SH-Permanent Makeup and Beauty Sandra Homik   wpisane do Rejestru Przedsiębiorców.

Dane adresowe / kontaktowe:

 • SH-PERMANENT MAKEUP AND BEAUTY
 • ul. Młodych Patriotów 7,44-122 Gliwice
 • NIP 9691507171
 • REGON 366614520
 • +48 517308058

2.3.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość;

c) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1 Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z Usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony http://www.rbrowsizeme.pl, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: 

 1. system operacyjny Windows XP, Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0; 
 2. dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji; 
 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługa plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop – up).; 
 4. rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 – bit. 
 5. 4 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym; vi. Karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość; 
 6. sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego;

3.2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.

3.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.5. Informacja o cenie podawana na stronie sbrowsizeme.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

3.6 Zasady ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego browsizeme.pl  zawarte są w dokumencie Polityka prywatności.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. SH Beauty może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez SH-Permanent Makeup and Beauty Sandra Homik, za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SH-Permanent Makeup and Beauty Sandra Homik

4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SH-Permanent Makeup and Beauty Sandra Homik.

4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SH-Permanent Makeup and Beauty Sandra Homik, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

5.1 SH-Beauty zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian, bez konieczności uprzedzania Klientów o swoich zamiarach. Klient zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

5.2. SH-Beauty zastrzega, że nie odpowiada za to, czy korzystanie z Serwisu, sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez SH-Beauty. 

5.3 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Rossmann nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej. 

5.4 SH-Beauty zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Serwisu lub składających się na niego poszczególnych Usług elektronicznych oraz wprowadzania nowych Usług. 

5.5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez niego w Serwisie informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii i zamieszczając je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osób trzecich lub ich praw.

VI. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

6.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową browsizeme.pl  dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „płacę”.

6.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SH-Permanent Makeup and Beauty Sandra Homik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr xx, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

6.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

b) wnosząc opłatę za pośrednictwem karty kredytowej

c) BLIK

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Po zakupie biletu wstępu na konferencje Klient nie ma możliwości zwrotu zakupu.

8.2. Klient ma prawo do odsprzedania swojego biletu osobom trzecim po wcześniejszym poinformowaniu organizatora SH-Beauty.

IX. Prawa własności intelektualnej 

9.1.SH- Beauty oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Utwory znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności: 

 • ustawie Kodeks cywilny,
 • ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych , 
 • ustawie Prawo własności przemysłowej – ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 • 9.2 SH-Beauty informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny 5 przedmiot ochrony. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się utwory chronione prawem autorskimi na rzecz SH-Beauty, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez SH-Beauty, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, w tym umów licencyjnych. 
 • 3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji. 
 • 4. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. 
 • 5. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a SH-Beauty gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w ramach udzielonej jej niewyłącznej licencji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy

 • SH-Permanent Makeup and Beauty Sandra Homik

a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.